Pénzmúzeum nyíl

adatkezelési elvek

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”). Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”). Az adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”). Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”). Az adattárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatkezelési célok eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”). Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fenti elvek megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására is („elszámoltathatóság”).

Források:

GDPR: II. fejezet 5. cikk. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek c. bekezdés alapján.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

2022. 10. 21.

Egyéb