Pénzmúzeum nyíl

adat, személyes adat

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Az a természetes személy azonosítható be, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján meghatározható.

Források:

GDPR I. fejezet 4. cikk. Fogalommeghatározások.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

2022. 10. 21.

Egyéb